Monday, June 22, 2009

Panalangin kay San Juan Maria Vianney


As we commemorate this year the patron of all pastors, and soon, of all priests, let us turn once more to Saint John Mary Vianney, asking for his intercession, that we may be good shepherds imbued with a deep love for Jesus and a sincere concern for the flock.

PANALANGIN KAY SAN JUAN MARIA VIANNEY

San Juan Maria Vianney,
Pintakasi ng tanang mga pastol ng kawan,
huwaran ka ng lahat ng nagnanais na magsilbi sa Diyos
at maglingkod sa kanyang bayan,
ipanalangin mo kami!

Walang kawalang pag-asa,
paghihirap o pagsubok ang humadlang sa iyo;
walang pag-uusig, pagdaralita o pagtitiis
ang kailanman nakasiphayo
sa iyong nag-aapoy na pagnanasang maglingkod.

Sapagkat ini-ugat mo ang iyong sarili
sa isang matibay at matatag na saligan-
sa taimtim na pananatili kasama si Hesus
na siyang pinagmumulan ng iyong lakas
at kumakatig maging sa iyong karupukan at kahinaan.

Turuan mo kami at tulungan
sapagkat mahirap ang aming mga panahon.
Maraming pagsubok at pangamba
at nanganganib kaming ianod at tangayin sa kawalan.
Akayin mo kaming kumatig lagi sa pagmamahal ng Panginoon
upang ang aming pagsisilbi ay magkaroon ng tunay na pamumunga.

Yayamang sinabi mo,
“Ang pagkapari ay ang pagmamahal ng puso ni Hesus”,
ipamagitan mong ipagkaloob sa amin gaya ng ginawa sa iyo
ang isang pusong hinubog ayon sa puso ng Panginoon
upang mahalin namin ang aming kawan
ayon sa wagas na pag-aalay ng sarili ni Kristo.

Ang puso ni Hesus ay marunong makinig
at makiramdam sa kilos ng Espiritu na nagpapakita sa kalooban ng Ama,
kumilatis nawa kami sa aming mga panahon
at hanapin ang landas na ipinatatahak sa amin.

Ang puso ni Hesus ay pusong nag-aapoy para sa Kaharian ng Diyos, magsumikap sana kami na maibigay ang aming abot kaya upang maiambag para maipagkamit ng katarungan at kapayapaan.

Ang puso ni Hesus ay handang mag-alay ng buhay para sa tupa, gaya mo, ihandog nawa namin ang aming sarili para sa kawan, tulad ng ating Mabuting Pastol. Amen.


Other related resources from this blog:

Saint John Mary Vianney
Triduum in honor of Saint John Mary Vianney
Prayer for Vocations

To go to the Official Website of the Sanctuary of Ars:

Sanctuaire d'Ars
<bgsound src="http://texasmidi.tripod.com/MIDI/Earthen_Vessels.mid" loop="infinite">

Jubilee Prayer to Saint John Vianney


Jubilee Prayer to Saint John Vianney
For the Jubilee Year of Priests 2009-2010
French original from www.arsnet.org


(French)

Saint Jean-Marie Vianney, vous qui avez indiqué le “chemin du Ciel” à tant de fidèles, montrez-nous le chemin de l’amitié et de la vie avec le Père.

Aidez-nous à goûter le bonheur qu’il y a à connaître Jésus-Christ, à L’aimer et à Le faire aimer. Comme vous, que nous découvrions la joie de vivre dans la grâce de l’Esprit-Saint, afin de le suivre avec confiance dans la foi.

Apprenez-nous à aimer et à vivre toujours plus des sacrements de la Réconciliation et de l’Eucharistie. C’est là que nous rencontrons le Seigneur en vérité pour grandir dans la vraie liberté et nous laisser sanctifier. Que Sa présence dans le Saint-Sacrement nous attire, nous comble et soit pour chacun source de consolation.

Aidez-nous à découvrir que la Parole de Dieu est une lumière pour aujourd’hui et un guide pour aimer et servir nos frères avec joie, spécialement les plus pauvres et les plus petits.

Vous êtes le “patron de tous les curés de l’univers” et un modèle plein de charité pour chaque prêtre. Nous venons vous les confier et prier pour eux ; gardez-les dans la paix et la fidélité à l’Église.

Saint Curé d’Ars, aidez-nous à être toujours plus des témoins de la miséricorde ; faites grandir en nous le désir d’être des saints.

Amen.

(English)

Saint John Vianney, you have shown the “way to heaven” to many souls, show us the way of friendship and life with the Father.

Help us to taste the happiness which is found in knowing Jesus Christ, in loving him and in making him loved. Like you, may we discover the joy of living in the grace of the Holy Spirit, and hence to follow him confidently in faith.

Teach us to love and to celebrate, always and even more, the sacraments of reconciliation and the Eucharist. It is there that we truly encounter the Lord for us to grow in true freedom and be able to help others to be holy. May his presence in the Blessed Sacrament draw us, fills us and become for each one of us a source of consolation.

Help us to discover the Word of God as a light for our time and a guide for us in loving and serving our brethren, especially the poor and little ones, with joy.

You are the “patron of all parish priests of the world” and a model full of love for each priest, we come to entrust them and to pray for them; keep them in peace and fidelity to the Church.

Holy Priest of Ars, help us to become, always and more and more, witnesses of God’s love. Increase in us the desire to become saints. Amen.

(Filipino)

San Juan Vianney, itinuro mo ang "daan patungo sa langit" sa maraming kaluluwa, ituro mo sa amin ang landas ng pakikipagkaibigan at pamumuhay kaisa ng Ama.

Tulungan mo kaming matikman ang tamis ng pagkikipagkilala kay Kristo Hesus, ng pag-ibig sa kanya at pag-akay sa iba upang ibigin rin siya. Tulad mo, matuklasan nawa namin ang galak ng pamumuhay sa biyaya ng Espiritu Santo, upang sundin namin siya nang buong tiwala at pananampalataya.

Turuan mo kaming mahalin lagi at isabuhay ang mga sakramento ng Pakikipagkasundo at Eukaristiya. Sa mga ito kami tunay na nakikipagdaupang-palad sa Panginoon upang kami ay tumubo sa aming pagpapakatao at matulungan rin ang iba na maging banal. Ang kanya nawang pananahan sa Banal na Sakramento ang mag-akit sa amin, pumuspos sa amin at magsilbing lakas para sa bawat isa sa amin.

Akayin mo kami upang tuklasin ang Salita ng Diyos bilang tanglaw para sa aming panahon at gabay para sa amin, sa aming pag-ibig at paglilingkod sa aming kapwa, lalo na sa mga dukha at maliliit, nang malugod.

Ikaw ang "pintakasi ng lahat ng kura paroko sa buong daigdig" at isang halimbawang puno ng pagkalinga para sa bawat pari, dumudulog kami sa iyo upang ipagkatiwala sila at ipanalangin: panatilihin mo nawa sila sa kabanalan at katapatan sa bayan ng Diyos.

Banal na Pari ng Ars, tulungan mo kaming maging, lalo pa at sa tuwina, mga saksi sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Pag-ibayuhin mo sa amin ang pagnanais na maging banal. Amen.

Holy Hour for the Year of Priests and the Year of the Two Hearts


The Year 2009-2010 has been declared as the Year for Priests by Pope Benedict XVI. Coinciding with this celebration, the CBCP has also called for the observance of the "Year of the Two Hearts for Peace-Building and Lay Participation in Social Change" in view of the coming National Presidential Elections.

For this twice special year, the Archdiocese of Manila has prepared a Holy Hour (with three sets of readings) to be used especially on First Friday devotions to the Sacred Heart of Jesus and First Saturday devotions to the Immaculate Heart of Mary.
A central activity of the Year for Priests and Year of the Sacred Heart and Immaculate Heart of Mary in the Archdiocese of Manila will therefore be the Holy Hour on First Fridays (with adoration to First Saturdays) in all parishes and chapels beginning on the first Friday of July. We present to you the Holy Hour Liturgy to be used for these First Friday Holy Hour and Adoration to First Saturdays. Our intentions, prayers and reflections are mindful of the exhortation of the Holy Father for the need to pray for priests and their sanctification so that they may ever more fervently mirror the life of Jesus Christ. The Holy Hour (and Adoration) is also aimed at instilling greater spiritual growth among the faithful by heightening their devotion to the Most Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary. Let this period dedicated by the Church for the Sanctification of Priests inflame in us and in all the faithful under our care a deeper love for Jesus and His most Sacred Heart, full of trust on Mary, His Mother, and our Mother, too, that she will constantly and lovingly guide us to Her Son.
To download the booklet, please click here.

Without Sunday We Cannot Live


WITHOUT SUNDAY, WE CANNOT LIVE


A Pastoral Letter on the Sunday Celebration of the Eucharist


Archdiocese of Manila


Introduction


1. “Without Sunday, we cannot live.” This was the firm declaration of the second century Abythinian Martyrs. The early Christians called Sunday or the first day of the week the “Lord’s Day”. It was the day when the Lord, having risen from the dead, appeared to his disciples gathered in assembly. The familiar story of the two disciples making their way to Emmaus on the day of the resurrection (Lk 24: 13-35) confirms the Church’s belief that on Sunday Jesus manifests himself in a special way to the liturgical assembly through the preaching of the word and the sacramental signs of bread and wine.


2. The two disciples went on a journey from Jerusalem to Emmaus. Their journey was not without any destination: they were fleeing back to their home in Emmaus after the

tragic events that befell Jesus in Jerusalem. They were running away from Jerusalem, the city of suffering and defeat. Had they known earlier that Christ had been raised from the dead, their courage and hope could have also been raised. We too are subject to the fear of suffering and defeat. We experience too our own Jerusalem. Like the disciples we need to experience the power of the resurrection.


Prayer for the Year for Priests (Filipino and English)Prayer for the Year for Priests


A translation of the prayer of His Holiness, Pope Benedict XVI before the relic of the heart of Saint John Vianney

on the occasion of the Inauguration of the Year for Priests, June 19, 2009


Lord Jesus,

you willed to give to your Church

in Saint John Mary Vianney,

a most moving image of your pastoral charity;

grant that, together with him and following his example,

we may celebrate to the fullest

this Year for Priests.


Grant that,

sustained like him before the Eucharist,

we may be able to impart with the same simplicity,

your word that it teaches us everyday;

to possess the same charity

with which he accompanied repentant sinners,

consoled by a trusting abandon to your Immaculate Mother.


Grant, O Lord,

that through the intercession of the Holy Cure of Ars

the Christian family may truly be a “little Church”

able to welcome and nourish all the vocations and charisms

imparted by the Spirit.


Lord Jesus, enable all of us

to say with the same ardent love

the words which the Holy Parish Priest himself

often addressed to you:


“I love you, O my God,

and my only desire is to love you

until the last breath of my life.

I love you, O my infinitely lovable God,

and I would rather die loving you,

that live a single moment without loving you.”


I love you Lord,

and the only grace I ask of you,

is to love you for eternity.

O my God,

if my tongue cannot always say that I love you

allow my heart to repeat it to you as often as I draw breath.


I love you, O Divine Savior,

because you were crucified for me,

and now you hold me here, crucified with you.

O my God,

grant me the grace to die loving you,

and knowing that I love you.”


Amen.


Panalangin Para sa Taon ng Mga Pari


Panginoong Hesus,
minarapat mong ipagkaloob sa iyong Simbahan
sa katauhan ni San Juan Maria Vianney
ang isang malinaw na larawan
ng iyong pagkalinga sa amin bilang pastol;
itulot mo na kapiling niya at sang-ayon sa kanyang halimbawa,
maipagdiwang namin nang ganap
ang Taong ito ng mga Pari.

Itulot mo nawa,
na tulad niyang humuhugot ng lakas sa Eukaristiya,
maibahagi namin nang payak sa bawat araw
ang iyong salitang nagtuturo sa amin;
at taglayin ang pag-ibig niyang
umagapay sa mga makasalanang nagbabalik-loob;
puno ng lakas ng loob na mula sa aming lubos na pagtitiwala
sa iyong kalinis-linisang Ina.

Itulot mo, Panginoon,
na sa tulong ng Banal na Kura ng Ars,
ang mga Kristiyanong pamilya ay maging tunay na mga "munting Simbahan"
na handang tumanggap at nagpapahalaga
sa tawag ng bokasyon at mga kaloob
na nagmumula sa iyong Espiritu.

Itulot mo Poong Hesus,
na mabigkas naming kasing-rubdob ng pag-ibig ng Banal na Kura,
ang panalangin iniukol niya sa iyo:

"Iniibig kita, O aking Diyos,
at ang tangi kong hangad ay ang ibigin ka
hanggang sa aking huling hininga.
Iniibig kita, o pinakakaibig-ibig na Diyos,
at mas iibigin ko pang mamatay sa pag-ibig sa Iyo
kaysa mabuhay nang kahit isang sandaling
hindi ka iniibig.

Iniibig kita, Panginoon,
at ang tanging biyayang hiling ko sa'yo
ay ang ibigin ka magpakailanman.
O Diyos ko,
kundiman kaya ng dila kong bigkasin
sa bawat sandali
na iniibig kita,
hayaan mong ulit-ulitin ng aking puso sa'yo
sa aking bawat hininga:
'Iniibig kita'.

Iniibig kita,
O aking Poong Tagapagligtas,
sapagkat para sa akin ay nabayubay ka,
at tangan mo ako ngayong
nakapako sa piling mo.

O Diyos ko,
itulot mo sa akin ang biyayang mamatay
nang umiibig at
umiibig nang lubos sa iyo."

Amen.