Monday, June 22, 2009

Panalangin kay San Juan Maria Vianney


As we commemorate this year the patron of all pastors, and soon, of all priests, let us turn once more to Saint John Mary Vianney, asking for his intercession, that we may be good shepherds imbued with a deep love for Jesus and a sincere concern for the flock.

PANALANGIN KAY SAN JUAN MARIA VIANNEY

San Juan Maria Vianney,
Pintakasi ng tanang mga pastol ng kawan,
huwaran ka ng lahat ng nagnanais na magsilbi sa Diyos
at maglingkod sa kanyang bayan,
ipanalangin mo kami!

Walang kawalang pag-asa,
paghihirap o pagsubok ang humadlang sa iyo;
walang pag-uusig, pagdaralita o pagtitiis
ang kailanman nakasiphayo
sa iyong nag-aapoy na pagnanasang maglingkod.

Sapagkat ini-ugat mo ang iyong sarili
sa isang matibay at matatag na saligan-
sa taimtim na pananatili kasama si Hesus
na siyang pinagmumulan ng iyong lakas
at kumakatig maging sa iyong karupukan at kahinaan.

Turuan mo kami at tulungan
sapagkat mahirap ang aming mga panahon.
Maraming pagsubok at pangamba
at nanganganib kaming ianod at tangayin sa kawalan.
Akayin mo kaming kumatig lagi sa pagmamahal ng Panginoon
upang ang aming pagsisilbi ay magkaroon ng tunay na pamumunga.

Yayamang sinabi mo,
“Ang pagkapari ay ang pagmamahal ng puso ni Hesus”,
ipamagitan mong ipagkaloob sa amin gaya ng ginawa sa iyo
ang isang pusong hinubog ayon sa puso ng Panginoon
upang mahalin namin ang aming kawan
ayon sa wagas na pag-aalay ng sarili ni Kristo.

Ang puso ni Hesus ay marunong makinig
at makiramdam sa kilos ng Espiritu na nagpapakita sa kalooban ng Ama,
kumilatis nawa kami sa aming mga panahon
at hanapin ang landas na ipinatatahak sa amin.

Ang puso ni Hesus ay pusong nag-aapoy para sa Kaharian ng Diyos, magsumikap sana kami na maibigay ang aming abot kaya upang maiambag para maipagkamit ng katarungan at kapayapaan.

Ang puso ni Hesus ay handang mag-alay ng buhay para sa tupa, gaya mo, ihandog nawa namin ang aming sarili para sa kawan, tulad ng ating Mabuting Pastol. Amen.


Other related resources from this blog:

Saint John Mary Vianney
Triduum in honor of Saint John Mary Vianney
Prayer for Vocations

To go to the Official Website of the Sanctuary of Ars:

Sanctuaire d'Ars
<bgsound src="http://texasmidi.tripod.com/MIDI/Earthen_Vessels.mid" loop="infinite">