Monday, June 22, 2009

Prayer for the Year for Priests (Filipino and English)Prayer for the Year for Priests


A translation of the prayer of His Holiness, Pope Benedict XVI before the relic of the heart of Saint John Vianney

on the occasion of the Inauguration of the Year for Priests, June 19, 2009


Lord Jesus,

you willed to give to your Church

in Saint John Mary Vianney,

a most moving image of your pastoral charity;

grant that, together with him and following his example,

we may celebrate to the fullest

this Year for Priests.


Grant that,

sustained like him before the Eucharist,

we may be able to impart with the same simplicity,

your word that it teaches us everyday;

to possess the same charity

with which he accompanied repentant sinners,

consoled by a trusting abandon to your Immaculate Mother.


Grant, O Lord,

that through the intercession of the Holy Cure of Ars

the Christian family may truly be a “little Church”

able to welcome and nourish all the vocations and charisms

imparted by the Spirit.


Lord Jesus, enable all of us

to say with the same ardent love

the words which the Holy Parish Priest himself

often addressed to you:


“I love you, O my God,

and my only desire is to love you

until the last breath of my life.

I love you, O my infinitely lovable God,

and I would rather die loving you,

that live a single moment without loving you.”


I love you Lord,

and the only grace I ask of you,

is to love you for eternity.

O my God,

if my tongue cannot always say that I love you

allow my heart to repeat it to you as often as I draw breath.


I love you, O Divine Savior,

because you were crucified for me,

and now you hold me here, crucified with you.

O my God,

grant me the grace to die loving you,

and knowing that I love you.”


Amen.


Panalangin Para sa Taon ng Mga Pari


Panginoong Hesus,
minarapat mong ipagkaloob sa iyong Simbahan
sa katauhan ni San Juan Maria Vianney
ang isang malinaw na larawan
ng iyong pagkalinga sa amin bilang pastol;
itulot mo na kapiling niya at sang-ayon sa kanyang halimbawa,
maipagdiwang namin nang ganap
ang Taong ito ng mga Pari.

Itulot mo nawa,
na tulad niyang humuhugot ng lakas sa Eukaristiya,
maibahagi namin nang payak sa bawat araw
ang iyong salitang nagtuturo sa amin;
at taglayin ang pag-ibig niyang
umagapay sa mga makasalanang nagbabalik-loob;
puno ng lakas ng loob na mula sa aming lubos na pagtitiwala
sa iyong kalinis-linisang Ina.

Itulot mo, Panginoon,
na sa tulong ng Banal na Kura ng Ars,
ang mga Kristiyanong pamilya ay maging tunay na mga "munting Simbahan"
na handang tumanggap at nagpapahalaga
sa tawag ng bokasyon at mga kaloob
na nagmumula sa iyong Espiritu.

Itulot mo Poong Hesus,
na mabigkas naming kasing-rubdob ng pag-ibig ng Banal na Kura,
ang panalangin iniukol niya sa iyo:

"Iniibig kita, O aking Diyos,
at ang tangi kong hangad ay ang ibigin ka
hanggang sa aking huling hininga.
Iniibig kita, o pinakakaibig-ibig na Diyos,
at mas iibigin ko pang mamatay sa pag-ibig sa Iyo
kaysa mabuhay nang kahit isang sandaling
hindi ka iniibig.

Iniibig kita, Panginoon,
at ang tanging biyayang hiling ko sa'yo
ay ang ibigin ka magpakailanman.
O Diyos ko,
kundiman kaya ng dila kong bigkasin
sa bawat sandali
na iniibig kita,
hayaan mong ulit-ulitin ng aking puso sa'yo
sa aking bawat hininga:
'Iniibig kita'.

Iniibig kita,
O aking Poong Tagapagligtas,
sapagkat para sa akin ay nabayubay ka,
at tangan mo ako ngayong
nakapako sa piling mo.

O Diyos ko,
itulot mo sa akin ang biyayang mamatay
nang umiibig at
umiibig nang lubos sa iyo."

Amen.