Sunday, March 11, 2007

Unang Araw: San Jose, Huwaran ng Pananalig sa Kalooban ng Diyos

Marso 16
Unang Araw
San Jose, Huwaran ng Pananalig sa Kalooban ng Diyos


PAGBUBUKAS

Iluluklok ang larawan ni San Jose sa isang dako ng dambana na inihanda para sa okasyong ito. Maaring magdaos ng pagkakarakol o ng simpleng prusisyon. Gaganapin ang pasimula ng triduo sa takipsilim sa loob ng pagdiriwang ng Banal na Misa.

Puti ang kulay ng mga kasuotan, o lila kung panahon ng Kuwaresma. Magpuprusisyon patungo sa dambana gaya ng dati at magbibigay galang pagdaka. Aawit ang lahat ng masayang awit.

Bayan, Magsiawit Na! (Arnel Aquino, SJ) /
Sa Piging na Handog (Aldrin Carlos/ Marius Villaroman) /
Pagmamahal sa Panginoon (Eduardo Hontiveros, SJ)

Dadako ang pari sa upuan at pasisimulan ang pagdiriwang. Mabuting awitin, o maari ring bigkasin, ng pari o ng diyakono, o ng isang mang-aawit:

Magalak tayo sa Diyos
sa panahong ito ng biyaya na kaloob niya sa atin
upang ipagdiwang ang ating pintakasi, si San Jose.
Matuto nawa tayo sa kanyang halimbawa
at magtamasa ng kanyang mabisang pamamagitan.

Pari:

Pasimulan natin ang ating pagdiriwang
sa Ngalan ng Ama at ng Anak
+ at ng Espiritu Santo.

Lahat: Amen.

Pari: Sumainyo ang Panginoon.

Lahat: At sumainyo rin.


PANALANGIN NG PAPURI

Pari:

Purihin ang Diyos, Ama ng sangkinapal.
Siya ang lumalang at pumapatnubay sa tanan.
Siya ang tumatawag at may kaloob ng kalayaan.

Lahat: Purihin ang Diyos magpakailanman.

Pari:

Purihin si Hesus, Panginoon at Diyos,
Nagpakababa siya at nagpakatao para sa atin.
Kasama natin siya sa pagtalima sa Ama.

Lahat: Purihin ang Diyos magpakailanman.

Pari:

Purihin ang Diyos, Espiritu nating Taga-ilaw.
Siya ang pumupukaw sa ating paghahanap
at nag-aakay sa atin sa ating landas.

Lahat: Purihin ang Diyos magpakailanman.


PANALANGIN

Pari:

Manalangin tayo.

Sandaling tatahimik ang lahat.

Ama naming mapagmahal,
puspos ng pag-ibig
ang plano mo sa sandaigdigan.
Hindi mo kami kailanman pinababayaan.
Ipagkaloob mo sa amin ang pananalig ni San Jose
na tumugon sa iyong tawag

nang may lubos na pagtitiwala.

Sa Ngalan ni Kristong aming Panginoon.

Lahat: Amen.


PAGPAPAHAYAG NG SALITA NG DIYOS

Halos parating pumapatak sa panahon ng Kuwaresma ang mga araw na ito kung kaya’t ang gagamitin sa Misa ay yaong mga pagbasa ng Kuwaresma. Kung panahon ng karaniwang panahon, maaring gamitin ang mga mungkahing pagbasa.

Unang Pagbasa
Mapalad ang Taong sa Diyos Nagtitiwala
Kawikaan 16: 17-20

Salmong Tugunan

Panginoon, Aking Tanglaw
Batay sa Salmo 27/ Fruto Ramirez, SJ

Ebanghelyo
Sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon
Mateo 1: 18-24


HOMILIYA

Ang pangaral sa mga araw na ito, lalo na kung panahon ng Kuwaresma kung kailan ibang mga pagbasa ang gagamitin, ay hindi lamang magbibigay tuon sa Ebanghelyo, ngunit maging sa mga itinakdang tema ng mga araw ng paghahanda at sa katauhan ni San Jose na sinisikap ipakilala sa pamamagitan ng triduum na ito bilang huwaran ng pagtugon sa tawag ng Diyos lalo at higit para sa pamayanan ng seminaryo.


PANALANGIN NG BAYAN

Pari:

Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama
nang may lubos na pagtitiwala sa pag-ibig niya sa atin.

Huwag nawa kaming matakot, kaming iyong iniibig.

Para sa Simbahan na naglalakbay sa gitna ng sandaigdigan
na puno ng ligalig at ng kawalang-katiyakan.
Matututo nawa tayong magtiwala sa ating Ama
na hindi tayo kailanman pinababayaan.

Para sa ating Bayan,
upang maging mahinahon at matuwid ang mga mamamayan
at makatarungan sa pakikitungo sa bawat isa.

Para sa bawat isa sa atin,
nang matuto tayong maging bukas sa kalooban ng Diyos
at magtiwala sa kanyang plano para sa ating buhay.

Para sa mga naguguluhan at nahaharap sa matinding pagsubok,
upang manalig sila sa Diyos bilang kanilang sandigan at ilaw
at huwag maligaw ng landas.

Pari:

Ama naming mapagmahal,
ipagkaloob mo sa amin ang pagtitiwala
ng iyong lingkod na si Jose
na hindi nag-alinlangan sa iyong pag-ibig,
bagkus ay naging bukas sa landas na iyong ipinatatawid.

Itulot mong sumunod kami sa iyo nang may pananalig at galak
sapagkat ikaw ang higit na nakababatid
at nag-aakay sa aming nangangapa at naghahanap.

Sa ngalan ni Kristong Aming Panginoon.

Lahat: Amen.

Magpapatuloy ang Misa sa karaniwang ayos. Maaring gamitin ang Pambungad ni San Jose, maliban kung sa panahon ng Kuwaresma.


PANALANGIN KAY SAN JOSE


Gaganapin matapos ang Panalangin Pagkapakinabang. Aawit and lahat ng angkop na awit. Samantala, iinsensuhan ng pari ang ang larawan ni San Jose.

Naririto (Steven C. Zabala)

Matapos ay uusalin ng lahat:

Pintakasi naming San Jose,
sa seminaryong ito na itinatalaga sa iyong pamamatnubay,
hiling namin ang iyong patuloy na pamamagitan.
Ikaw ang aming halimbawa at huwaran,
ipakita mo sa amin ang iyong landas ng pagtugon sa tawag ng Diyos.

Tinawag ka ng Panginoon
sa gitna ng iyong buhay
upang sumunod sa kanya
sa landas na ipinatatahak niya sa iyo.
Hindi mo naunawaan ang lahat
ngunit hindi ka nag-alinlangan.
Hindi mo inasahan ang hinihingi
ngunit ibinigay mo ang iyong sarili
nang may lubos na pagsuko.

Naging maingat ang iyong puso
na hanapin ang kalooban ng Diyos para sa iyo
at isabuhay ito nang may buong pagtitiwala
sa kanyang plano ng pag-ibig.

Ituro mo sa amin ang iyong pananampalataya
sa pagtugon sa tawag ng Diyos
nang may buong puso,
malayang loob
at ganap na pagtatalaga ng aming pagkatao.

Manalig nawa kami,
hindi sa aming sarili kundi sa kanya,
maging bukas sa kanyang pag-akay sa amin
sa landas na kanyang kalooban
at tumugon nang walang pasubali
sa kanyang pagtawag.

Ikaw ang aming Ama,
gabayan mo kami at patnubayan.
Ikaw ang aming huwaran,
samahan mo kami sa aming landas.
Ikaw na pumanday sa Panday ng mga alagad,
Hubugin mo kami sa wangis ng iyong Anak.

Lahat: Amen.


HULING PAGBABASBAS

Aaanyayahan ng diyakono o ng pari na yumuko ang mga tao upang hingin ang pagbabasbas ng Diyos:

Nang may pananalig sa pamamagitan ng Mahal na Birheng Maria
at ng ating pinatakasi na si San Jose,
dumulog tayo sa Diyos at hingin na igawad niya sa atin
ang kanyang pagpapala.

Sandalin tatahimik ang lahat.

Pari:

Diyos Ama ang tumatawag sa lahat.
Ipagkaloob niya nawa ang lakas at biyaya
upang ating masundan ang kanyang pinatatahak.

Lahat: Amen.

Pari:

Si Hesukristo ang ating landas,
ituro niya nawa sa atin ang halimbawa ng pagsunod
nang may buong pagtitiwala sa kalooban ng Ama.

Lahat: Amen.

Pari:

Diyos Espiritu Santo ang Tanglaw,
Bigyang linaw niya nawa ang ating daan
at akayin tayo sa landas ng pananampalataya.

Lahat: Amen.

Pari:

At pagpalain kayo ng Makapangyarihang Diyos
Ama, Anak
+ at Espiritu Santo.

Lahat: Amen.


PAGHAYO

Diyakono, o Pari:

Tapos na ang Misa,
Humayo kayong taglay ang pagpapala ng Diyos.

Lahat:
Salamat sa Diyos.

Aawit ng angkop na awit.

3 Comments:

At 1:59 AM , Anonymous Anonymous said...

AV,無碼,a片免費看,自拍貼圖,伊莉,微風論壇,成人聊天室,成人電影,成人文學,成人貼圖區,成人網站,一葉情貼圖片區,色情漫畫,言情小說,情色論壇,臺灣情色網,色情影片,色情,成人影城,080視訊聊天室,a片,A漫,h漫,麗的色遊戲,同志色教館,AV女優,SEX,咆哮小老鼠,85cc免費影片,正妹牆,ut聊天室,豆豆聊天室,聊天室,情色小說,aio,成人,微風成人,做愛,成人貼圖,18成人,嘟嘟成人網,aio交友愛情館,情色文學,色情小說,色情網站,情色,A片下載,嘟嘟情人色網,成人影片,成人圖片,成人文章,成人小說,成人漫畫,視訊聊天室,性愛,聊天室,情色,a片,AV女優

 
At 11:34 AM , Blogger 趙又廷Mark said...

cool!very creative!AV,無碼,a片免費看,自拍貼圖,伊莉,微風論壇,成人聊天室,成人電影,成人文學,成人貼圖區,成人網站,一葉情貼圖片區,色情漫畫,言情小說,情色論壇,臺灣情色網,色情影片,色情,成人影城,080視訊聊天室,a片,A漫,h漫,麗的色遊戲,同志色教館,AV女優,SEX,咆哮小老鼠,85cc免費影片,正妹牆,ut聊天室,豆豆聊天室,聊天室,情色小說,aio,成人,微風成人,做愛,成人貼圖,18成人,嘟嘟成人網,aio交友愛情館,情色文學,色情小說,色情網站,情色,A片下載,嘟嘟情人色網,成人影片,成人圖片,成人文章,成人小說,成人漫畫,視訊聊天室,性愛,成人圖片區,性愛自拍,美女寫真,自拍

 
At 1:32 PM , Blogger gaohui said...

If you want to look ed hardy clothes and feel sexy, a Christian audigier maternity cocktail ed hardy shoes dress may be the ed hardy outlet fashion choice. There ed hardy Bikini are a variety ed hardy hats of cocktail dresses ed hardy swimsuits available, from a sexy ed hardy clothing black to an eye catching red. You can ed hardy glasses either choose a dramatic wrap-dress ed hardy or a sophisticated jersey dress. There ed hardy iphone cases are a variety of styles, patterns, and designs ed hardy dresses to suit any occasion. If you are looking for a bit more ed hardy Jackets dazzle, consider a comfy waist band mini skirt.

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home